Скрий филтрите
Активни филтри 0
Сортиране по:
Активни филтри 0

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Тези условия за ползване се сключват между всеки потребител, използващ уебсайта (наричан по-нататък "Потребителя"), и сайта "Decathlon.bg", управляван от „Декатлон България” ЕООД, с ЕИК:201811997; наричани по-долу "Сайта" или "Decathlon.bg".

Сайтът "Decathlon.bg" означава уебсайт, достъпен главно от URL адрес https://www.Decathlon.bg и позволяващ на потребителите да се възползват от функциите, описани в пункт 2. Decathlon.bg ограничава използването на неговия сайт само за потребителите, които имат качеството на индивидуални потребители и го използват с нормална честота. Използването или злоупотребата със Сайта е строго забранено за всяко физическо или юридическо лице, което използва Сайта за професионални нужди или като част от спомагателна професионална дейност.
За целите на настоящите условия, терминът "Използване" включва всички операции, извършвани от потребителя при достъп до Сайта, включително обикновените консултации, независимо от устройството за достъп (включително компютър, таблет и телефон), вида на връзката (частна връзка, свързване чрез трета страна или обществен Wi-Fi) и мястото на свързване (от България или чужбина).

Използването на Сайта предполага безусловно приемане от страна на Потребителя на тези условия. Тези условия могат да бъдат променени. Поради това приложимите условия са тези, които са в сила на Сайта по време на неговото използване.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СТРАНИЦАТА

Сайтът позволява на потребителя:

- Да откриете артикулите и услугите, предлагани от компаниите DECATHLON;
- Да правите покупки в съответствие с условията, посочени в Общите условия за продажба на уебсайта;
- Публикуване на становища относно продукти, продавани от мрежата DECATHLON;
- Да участва в различни игри и състезания, предлагани от Сайта;
- Достъп и публикуване на въпроси и / или отговори от други потребители относно продукти и услуги, предлагани от Decathlon;(виж условията);
- Да се регистрират за спортни дейности, организирани от Декатлон България (при условие че бъдат приети Условията за участие)

Списъкът с функционалности е предоставен само за информация. Сайтът си запазва правото да добавя или изтрива, временно или постоянно функционалности, без съгласието на Потребителя.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

3.1 Уебсайтът следва да се ползва от пълнолетни лица, както и за непълнолетни, действащи под родителски надзор. Във всеки случай, Decathlon.bg насърчава всеки, който носи отговорност за непълнолетен, да контролира използването на Сайта от последния.

3.2 Достъпът до определени услуги, предлагани от Сайта, може да бъде предмет на създаването на Профил(Сметка), която да изисква комуникация от Потребителя на информация, позволяваща неговото идентифициране. В съответствие с европейското и местно законодателство за защита на данните Decathlon.bg има правно задължение да събира и съхранява такива идентификационни данни. Потребителят се задължава да предава точни и пълни данни за своята самоличност и му е забранено да се представя като друга трета страна. В противен случай, Сайтът си запазва правото да не потвърждава, спира или изтрива профила на потребителя.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

На потребителите е забранено да:
- Извършват незаконни действия;
- Извличат или събират лични данни на потребителите на Сайта с всякакви средства;
- Извличане, записване или използване за цели, различни единствено от сърфиране в този Сайт, на съдържанието на трети лица, обект на права на интелектуална собственост, както и свързани с правата на личен живот, личните данни или правата за изображения;
- Съхраняване, разпространение или публикуване на съдържание, което е забранено от закона, злоупотребяващо, расистко, подбуждащо към омраза, в противоречие с морала, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или нарушаващо личните права на трети страни, включително правото на репутация и права на личен живот.
- Да съхранява, разпространява или публикува всякаква информация, която разкрива, пряко или непряко, своите политически, философски или религиозни позиции, синдикално членство, здравен статус или сексуална ориентация;
- Изпращане на съдържание от името на трета страна;
- Да се представяте за трета страна и / или да публикувате лична информация на трета страна;
- Съхраняване, излъчване или публикуване на съдържание, което може пряко или косвено да подкопае интересите на мрежата DECATHLON.
Като цяло, Потребителят се съгласява да се въздържа от всяко поведение, което противоречи на спортната етика или ценностите и интересите на DECATHLON.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1 Съдържание, публикувано на Сайта
Съдържанието на сайта е предмет на права на собственост и е защитено от интелектуална собственост, включително авторски права, дизайни, търговски марки, имена на домейни, патенти, ноу-хау, софтуер или бази данни. DECATHLON NETWORK и нейните партньори като Декатлон България остават собственици на всички тези съдържания и свързаните с тях права.
За тези Съдържания DECATHLON NETWORK предоставя на Потребителите ограничен, неизключителен, и отменяем лиценз(разрешение), без право на сублицензи за прост достъп, навигация и използване, свързани с Сайта. Този лиценз не предоставя на потребителите никакви други права, по-специално никакво право на използване за търговска дейност на тези съдържания.

6.2 Съдържание, публикувано от потребителите
Цялото съдържание (включително текст, коментари, файлове, изображения, снимки, видеоклипове, произведения и т.н.), евентуално обект на права на собственост, интелектуална собственост, права върху изображения или други частни права, остават собственост на собственика. Потребителите декларират и гарантират, че имат всички права и разрешения, необходими за такова публикуване на Сайта, по-специално съгласно действащото законодателство и правилата за зачитане на личния живот, на имуществото, на правата на интелектуална собственост, или права от всякакъв друг характер. Чрез такава публикация на Сайта, Потребителите са наясно, че ангажират своята отговорност като собственик на Съдържанието по смисъла на закона, и предоставят на DECATHLON за посоченото Съдържание и за цялото времетраене на публикацията неизключително разрешение(лиценз) за безплатно ползване в световен мащаб, включително права на възпроизвеждане, представяне, зареждане, показване, изпълнение, предаване, съхранение и подлицензия, включително към дъщерни дружества, технически партньори и други потребители на този сайт.
Потребителите позволяват и техните имена да се асоциират със Съдържанието и се съгласяват, че това свързване не винаги и не е задължително да се се прави. Чрез публикуването си, Потребителите разрешават, че Съдържанието може да бъде автоматично достъпно в интернет, по-специално на други уебсайтове и / или блогове и / или уеб страници на DECATHLON, включително страници за социални мрежи DECATHLON. Потребителите могат да поискат от DECATHLON да спре да ги публикува.

ОТГОВОРНОСТ

7.1 Отговорност на Decathlon.bg
Съдържанието на сайта е предмет на права на собственост и е защитено от интелектуална собственост, включително авторски права, дизайни, търговски марки, имена на домейни, патенти, ноу-хау, софтуер или бази данни. DECATHLON NETWORK и нейните партньори като Декатлон България остават собственици на всички тези съдържания и свързаните с тях права.
За тези Съдържания DECATHLON NETWORK предоставя на Потребителите ограничен, неизключителен, и отменяем лиценз(разрешение), без право на сублицензи за прост достъп, навигация и използване, свързани с Сайта. Този лиценз не предоставя на потребителите никакви други права, по-специално никакво право на използване за търговска дейност на тези съдържания.
7.1.1 Позоваването и използването на Сайта е отговорност на Потребителя.
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети лица. С натискане на тези линкове Потребителят признава, че Decathlon.bg не може да гарантира съдържанието им и следователно се съгласява да ги ползва на свой собствен риск. Следователно, Decathlon.bg не може да бъде държан отговорен за каквито и да е вреди, произтичащи от достъпа и / или използването на сайта и информацията, която той съдържа. Потребителят е допълнително информиран, че Decathlon.bg може да бъде задължен временно да прекъсне достъпа до Сайта по технически причини, по-специално поради причините за неговата поддръжка. Потребителят приема тези прекъсвания и се отказва от всякакви претенции в тази връзка.
Използването на Сайта от Потребителя предполага познаване и приемане на характеристиките и ограниченията на технологиите, присъщи на Интернет, по-специално по отношение на времето за реакция, за консултиране или запитване към сървъра, хостващ сайта, техническото изпълнение, рисковете от прекъсване и, по-общо, всеки риск, възникнал по време на предаването на данни.
Следователно, Decathlon.bg и, по-общо, DECATHLON NETWORK не могат при никакви обстоятелства да бъдат държани отговорни, без този списък да е изчерпателен, за:
- Всяка информация, видяна на сайта, която не е пусната и публикувана онлайн от Decathlon.bg;
- Всяка неизправност на мрежата, която пречи на правилното функциониране на Сайта;
- загуба на данни;
- Неизправност на софтуера;
- Последици от всеки компютърен вирус, грешка, аномалия или сриване
- Всяка повреда, причинена на компютъра на потребителя.
7.1.2 Дейността на Decathlon.bg е ограничена до свързване на потребители и хостинг на публикуваното от тях съдържание. В качеството си на собственик на сайта, Decathlon.bg не може да носи отговорност за дейностите или съдържанието, съхранено на сайта му. Отговорността на Decathlon.bg е ограничена до тази, предвидена в закона. Поради това Сайтът може да изтрие незаконно или очевидно незаконно съдържание без предизвестие.
Decathlon.bg не е длъжен да упражнява априори контрол върху качеството, безопасността, верността или законосъобразността на съдържанието, качено от потребителите.
7.2.1 Отговорност на Потребителя
7.2 С използването на Сайта, Потребителят се съгласява да освободи отговорността на DECATHLON NETWORK и да му гарантира каквито и да било щети, разходи и разноски, преки или непреки, произтичащи от:
- Всеки иск от трета страна относно всяко съдържание, публикувано в негово / нейно име, по-специално за нарушаване на права върху съдържанието, публикувано от Потребителя на Сайта или престъпления в пресата във връзка с елементите, изпратени или публикувани на сайта;
- Всяка дейност, свързана с участие в Сайта, противоречаща на тези условия и условия, включително за измамни цели;
- Нарушение на тези Условия за ползване на сайта.
7.2.2 Decathlon.bg се стреми да информира своите Потребители за публикуването на Съдържание, като например публикуването на снимки или други снимки на Потребители.
Decathlon.bg обръща внимание на своите потребители към необходимостта от публикуване или споделяне на снимки, изображения или видеоклипове с уважение и в съответствие с етиката на спорта и ценностите на DECATHLON NETWORK. Всяко несъответстващо съдържание ще бъде систематично премахвано от сайта.
С публикуването на съобщение или коментар на услугите, потребителят признава, че това известие става публично и предоставя на дружествата от групата DECATHLON и техните упълномощени партньори правото да използват, съхраняват, публикуват, превеждат, създаване на производни произведения, използване, разпространение и показване на съдържанието, изцяло или частично, на известието и / или коментара, като част от възможната защита на правата върху интелектуалната собственост от които те биха могли да се възползват, и да използват името и / или името с известието или коментара за всички цели, по-специално търговски и рекламни, във всички медии, включително интернет, електронна поща (хартия и / или онлайн), публикуване, маркиране, реклами на място, листовки, реклами, списания, медийни медии и свързани с тях медии по целия свят за период от 10 години.

ИЗТРИВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

8.1. Decathlon.bg може да прекрати всяка регистрация и / или да изтрие профил и / или съдържание и / или информация, публикувана на Сайта и да забрани използването и / или достъпа до Сайта, веднага щом узнае за неспазването от Потребителя на тези условия за ползване, или по технически причини. Това изменение или заличаване може да бъде направено без предизвестие или предварително предупреждение, по всяко време и по усмотрение на Decathlon.bg.
Всеки потребител може да информира Обслужващия център на клиенти чрез Уебсайта, като прилага всички подробности, необходими за обработката на неговото искане, че Съдържанието се предполага, че е публикувано в нарушение на тези условия за ползване.

ЦЯЛОСТНОСТ

Ако една или повече клаузи от тези общи условия за употреба са обявени за недействителни чрез прилагане на закон, регламент или след окончателно съдебно или административно решение, останалите разпоредби ще запазят своята сила и обхват. Decathlon.bg ще положи максимални усилия да пристъпи възможно най-скоро към замяната им с валидна уговорка и обхват, най-близък до духа на настоящите условия. Фактът, че една от страните не е изисквала прилагането на някоя клауза от тези условия, постоянно или временно, по никакъв начин не може да се счита за отказ от споменатата клауза.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

Тези общи условия се уреждат и подчиняват на Българското законодателство и от регламентите на ЕС.