Скрий филтрите
Активни филтри 0
Сортиране по:
Активни филтри 0

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящия документ има за цел да Ви предостави ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения чрез вътрешен канал на „Декатлон България“ ЕООД, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“).

2. ОБХВАТ

2.1. Съгласно българското законодателство, може да подавате сигнали за нарушения, свързани с нарушения на българското законодателство или относно определените в закона актове на Европейския съюз в областта на: 

обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите, както и на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве и защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз; нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми; извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

3. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛИ?

3.1. Сигнали може да подава и/или публично да оповестява информация физическо лице, за нарушения станали му известни, в качеството му на:

  • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

  • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

  • доброволец или стажант;

  • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

  • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

  • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

  • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване 

3.2. В случай, че сигналът е достоверен и основателен, то защитата по смисъла на закона Ви се предоставя от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

4. УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА

4.1. Имате право на защита, при условие че сте:

1. имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по т.2.

2. подали сигнал за нарушение при условията на Закона. 

4.2. Не се образува производство по и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен, ако сте били последващо идентифицирани) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. 

5. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

5.1. В случай, че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в т.2 и ако има основателна причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите чрез изпращане на електронно съобщение на: compliancebg@decathlon.com или чрез използване на платформата за подаване на сигнали на следния адрес: https://decathlon.whispli.com/Bulgaria_Alert?locale=bg

Ще се свържем с Вас в 7-дневен срок за попълването на необходимите документи и допълнителна информация.

5.2. При подаване на устен сигнал, ще протоколираме същия във формуляр, който ще помолим да разпишете. 

5.3. Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес (ако има такъв), имена на лицето, срещу което се подава сигналът (когато се подава срещу конкретни лица и те са известни), конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, дата и подпис.

5.4. Ние ще предприемем незабавни действия за гарантиране на Вашата поверителност.

5.5. В допълнение, имате право да подадете сигнал и към външен канал, а именно Комисия за защита на личните данни, както и право да оповестите публично информация, при условията на Закона.

5.6. След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички необходими доказателства, вкл. от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът при спазване на конфиденциалност, както и поверителност на личните Ви данни.

5.7. В случай че има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване, а именно до Комисия за защита на личните данни. 

5.8. След като изготвим доклад и преди изтичане на 3 месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с Вас, за да Ви дадем обратна връзка по подадения от Вас сигнал.

5.9. Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, преписката по Вашият сигнал може да бъде прекратена.

6. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

6.1. Носите отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за всяко действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Може да носите отговорност, съгласно Наказателния кодекс на Р. България за набеждаване.

6.2. При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Вашият сигнал ще бъде върнат с указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите, а именно до с глоба до 7000 лв. 

7. ИНФОРМИРАНОСТ

7.1. Настоящото уведомление е достъпно на нашата интернет страница, а именно: https://www.decathlon.bg/ („Интернет страница“), както и на видно място в офисите и магазините ни. 

7.2. Повече информация по отношение на правата Ви и обработването на сигналите Ви и личните Ви данни, може да намерите на интернет страницата ни.

7.3. Уведомлението е в сила от 04.05.2023г.

При промяна на уведомлението, ще бъдете уведомени чрез публикуване на актуализирано уведомление на интернет страницата ни.           

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. „Декатлон България“ ЕООД ще обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на даден сигнал. 

8.2. Достъп до личните Ви данни ще имат само лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и държавни и надзорни органи, в определени от закон случаи.