j Document

1. ОРГАНИЗАТОР
„Декатлон България“ ЕООД, ЕИК: 201811997, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Олимпийска“ № 4, представлявано от Марилен Ернандез – управител.
2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
(1) Играта стартира на 1 Юни 2024 г. в 00:00 часа и приключва на 30 Юни 2024 г. в 23:59 часа.
(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на https://www.decathlon.bg/content/146--pravila-na-igrata-kupi-i-specheli-decathlon-
(3) Играта се провежда на територията на Република България.
3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Декатлон България“ ЕООД както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4. НАГРАДИ
(1) За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени следните награди: Ваучер за пазаруване в магазини DECATHLON на стойност 200 /двеста/ лева – 5 броя
(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.
(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:
(а) закупи стоки на стойност минимум 150 /сто и петдесет/ лева с ДДС с един фискален бон през приложението Decathlon App на територията на цялата страна. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта т.2(1)
(в) Да има активен профил в приложението DECATHLON APP. Покупки, извършени във физически магазин няма да бъдат считани за валидно изпълнено условие и съответно няма да бъдат включени в играта.
(2)Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на една награда от вид, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.
7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) На 08.07.2024г. на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Декатлон България“ ЕООД ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши участника в Играта, отговарящи на настоящите условия. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите.
(2) Печелившите ще бъдат публикувани на 08.07.2024г. на www.decathlon.bg
(3) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, който са посочили при регистрация в DECATHLON APP, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.
(4) В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла, не може да се установи контакт на посочен телефонен номер и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши участници, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.
(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.
(6) За да получи наградата, спечелилият трябва да:
- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.
- попълни и предостави на куриера/ служител на Организатора декларация за получаване на наградата.
(7) Наградите се доставят само на територията на България.
8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
(1) Организаторът не носи отговорност:
(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;
(б) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;
(в) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.
(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участника не се дължи компенсация.
9. ЛИЧНИ ДАННИ
(1) „Декатлон България“ ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.
(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.
(4) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Декатлон България” ЕООД, личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.
(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 1 (един) месец след края на Играта във връзка с нея.
(6) Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат коригирани, актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected], както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, ул. Олимпийска № 4.
(7) Участник, който е поискал заличаване и неговите/нейните лични данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).
(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката за личните данни, находяща се на следната интернет страница: тук
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в сайта на Декатлон www.decathlon.bg, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.
(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.
(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.
(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от компетентния български съд в гр. София.
(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени тук . Информация за Играта може да бъде получена и на телефон +359 2 902 10 70 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: [email protected]
С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.
Публикувано на 01.06.2024г.
Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница: тук