Скрий филтрите
Активни филтри 0
Сортиране по:
Активни филтри 0

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ

WWW.DECATHLON.BG – 14.07.2022

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила и условия уреждат отношенията между Декатлон България ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК:201811997, със седалище и адрес на управление: ул.Олимпийска 4, гр.София, България, наричано по-нататък Декатлон или "decathlon.bg" или "Сайтът", и всяко лице, което извършва покупка в магазините или на уебсайта decathlon.bg, наричано по-нататък "интернет потребител" или „Потребител“ и наричани общо "страните". Потребителят декларира, че има навършени 18 години и правоспособност или има родителско разрешение да сключи договор. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба и от императивните разпоредби на българското законодателство. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта или извършване на покупката във физически магазин.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2. (1) Информация за продавача:

  1. Наименование на Продавача: Декатлон България ЕООД

  2. Седалище и адрес на управление: ул.Олимпийска 4, гр.София, България 

  3. Адрес за отправяне на жалби от потребители: ул.Олимпийска 4, гр.София, България или по имейл на: contactbg@decathlon.com, Тел:02 902 10 70 

  4. Данни за кореспонденция: ул.Олимпийска 4, гр.София, България.

  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201811997

  6. Управител: Нилс Сволкиен

  7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул.Врабча № 1,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

www.cpdp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” (Търговец) е „Декатлон България“ ЕООД (за краткост: Декатлон), чрез платформата си за електронна търговия decathlon.bg, която служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” или онлайн магазин е платформа за електронна търговия достъпна чрез домейнa decathlon.bg и неговите поддомейни, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„АКАУНТ/ПРОФИЛ” означава раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който съдържа информация, включително лични данни относно Потребителя и историята на някои от действията му в електронен магазина (поръчки, данъчни фактури и др.)

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули), това по същество е електронен документ представляващ комуникационна форма между Декатлон и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Декатлон намерението си за закупуване на стоки от електронния магазин. Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес или се взима от обект на Продавача, където клиентът е заявил желание да бъде получена, след като бъде одобрена по имейл. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. 

"ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

 „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ“ е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава физическо лице, навършило 18 години, което ползва функционалностите на Електронния магазин.  

 „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

„КОЛЕКТИВЕН АДРЕС“ е е адрес, който е в училище, детска градина, асоциация или др.

„ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ“ е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото законово задължение по да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания. Търговската гаранция на Декатлон се предоставя само за някои продукти и се отнася само за територията на Република България. Декатлон България предоставя на всички свои клиенти Юридически лица търговска гаранция от 2 години, която покрива характеристиките на законовата гаранция.

„ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО“ е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 3. (1). Общите условия на Декатлон са задължителни за всички Потребители и всички Ползватели на електронния магазин и физическите магазини.

(2). Всяко използване на електронния магазин означава, че Потребителя/Ползвателя се  е запознали внимателно с общите условия за използването му и са се съгласили да ги спазват.

Чл. 4. Възможно е, поради ограниченото пространство и структурата на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога неизчерпателни. Въпреки това изложената информация винаги отговаря на поставения от закона минимум за данни, които е нужно да бъдат предоставени на Потребителя/Ползвателя. 

Чл. 5. Декатлон гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона и възприетите в практиката критерии и условия.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. Електронният  магазин е достъпен на електронен адрес: decathlon.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договор от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Декатлон стоки.

Чл. 7. На сайта decathlon.bg, Ползвателите/Потребителите могат:

1. Да извършат регистрация и създаване на свой профил и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Декатлон;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Декатлон, съгласно поддържаните начини за разплащане;

4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5.  Да  бъдат  уведомявани  за  правата,  произтичащи  от  закона  предимно  чрез интерфейса на страницата на decathlon.bg;

VI. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И НАЛИЧНОСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ.

Чл. 8. (1). Предложените за продажба продукти, техните характеристики, цените и наличността, се излагат на страницата на decathlon.bg.

(2). Предлаганите цени за продукти и услуги в магазините на Декатлон не са задължително приложими за покупки на сайта decathlon.bg и обратно.

 (3). decathlon.bg предоставя актуална информация относно наличности или липси на продукти. 

Чл. 9. Всички изображения, поместени на Сайта имат информативна цел да създадат известна представа за типа и характеристиките на предлагания продукт. 

Чл. 10. (1). Предложението за закупуване на дадена стока е валидно, ако последното е видимо на Сайта към момента на поръчка и самата поръчка бъде потвърдена от Декатлон след създаването на заявката. За потвърждение се смята отразяването на поръчката в профила на клиента.  .

(2). Предложенията са валидни до изчерпване на количествата.

Чл. 11. (1).  Декатлон не носи отговорност за наличността на дадена стока. В случай на поръчка на неналична/недостъпна стока, Декатлон има право да анулира поръчката, като информира за това Потребителя.

(2). При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно неналичен/недостъпен, decathlon.bg ще информира интернет потребителя за невъзможността за изпращане на въпросния продукт. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на сроковете, обявени от имейл информацията за проследяването на поръчките. Потребителят може да избере и цялостно отменяне на поръчката си, като уведоми отдел „Обслужване на клиенти” на decathlon.bg по телефона или по електронна поща.

Чл. 11а. (1). Декатлон не носи отговорност при некоректно въведена информация от страна на потребителя.

(2). Коректно въведената информация е тази, която е предоставя нужните данни за извършване на доставката и е форматирана спрямо  изискванията на сайта.

(3). Нужните реквизити, които трябва да бъдат въведени са: 

-  Име на получателя

-  Телефонен номер за връзка

-  Адрес, на който да бъде извършена доставката

VII. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

Чл. 12. (1). За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, Потребителят следва да създаде свой личен профил на Сайта като следва регистрационната процедура и формат на decathlon.bg. 

(2). При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

Чл. 13. (1) Потребителите използват интерфейса на Сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.

(2). Договорът се сключва на български език.

(3). Договорът между Декатлон и Потребителя представлява настоящите Общи условия.

(4). Страна по договора с Декатлон е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя/Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден профил в Сайта.

Чл. 14. (1). Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на получаване на имейл за потвърждаване от страна на Декатлон на направените поръчки и визуализирането на поръчката в клиентския профил на потребителя.

(2). За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на  стока,  Декатлон  изрично  уведомява  Потребителя по подходящ  начин  чрез електронни средства.

(3). Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 15. (1). Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Декатлон по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в decathlon.bg;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране  на  една  или  повече  от  предлаганите  стоки  на  Сайта и добавянето им към „кошница с продукти“;

4. Потребителят избира начина за извършване на доставката;

5. Потребителят избира способа за плащане на цената;

6. Потребителят изпраща искане за плащане;

7. Потребителят получава от decathlon.bg имейл с регистрация на поръчката си;

8. Потребителят получава имейл, потвърждаващ поръчката му;

9. Поръчката се отразява в профила на клиента 

VIII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 16. (1). Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена в основните характеристики на продукта.

(2). При завършване на поръчката се посочва сумата, която следва да заплати за избраните продукти.

Чл.17. Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.

Чл. 18. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

 

Чл. 19. (1). Заплащането на цената може да се извърши по следните начини:

1. Заплащане с кредитна или дебитна карта Visa, Mastercard;

2. Заплащане чрез карта подарък от Декатлон;

3. Чрез наложен платеж само при доставка с куриер на адрес;

(2). Сигурността на плащането с кредитна карта се гарантира чрез чрез SSL (Secure Socket Layer) криптиране.

(3). Потребителят получава потвърждение по имейл за извършеното разплащане и фактура в онлайн профила си.

Чл. 20. (1) Потребителят ще може да използва една или повече карти за подарък Декатлон, за да плати цялата или част от поръчката си на decathlon.bg.
(2). Възможно е, според размера на поръчката, да:

1. се плати част от сумата с карта подарък;

2. се използват няколко различни карти подарък за плащане;

3. се използва цялата сума от картата подарък и да се доплати с друго разплащателно средство, ако е необходимо;

(3). Картата подарък може да се използва за плащане на сайта 24 часа след нейното активиране в магазина.

(4). decathlon.bg си запазва правото да откаже поръчка, ако съществува предходен спор относно плащането или необичайно висок брой поръчки от даден потребител.

IX. НАЧИН НА ДОСТАВКА.

Чл. 21. (1). След като в decathlon.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка.

(2). В случай че Декатлон не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(3). Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

(4). Доставката на поръчана стока не се извършва в събота, неделя и в официални празници.
(5). Доставката се извършва само до вход на сградата, посочена от потребителя.

Чл. 22. (1). Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си с куриери Еконт - до клон или пункт за вземане

(2). Потребителят може също да избере доставка и в магазин на Декатлон в България (Click & Collect) в рамките на установеното им работно време.

(3). Потребителят може да избере доставка до „колективен“ адрес, като следва да вземе мерки, за да гарантира реалното получаване на поръчката му на този адрес.

(4). Потребителят може да избере доставка в магазин и получава имейл, когато продуктите са на разположение за вземане от съответния магазин, след като е извършено плащането им.

Чл. 23. (1). Времето за доставка е обявено на Сайта, като закъсненията за доставка не могат да надвишават 30 дни от валидирането на поръчката от Сайта.

(2). Потребителят се информира за изпращането на поръчката си автоматично по електронната му поща.

Чл. 24. В случай че Потребителят отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 14 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на decathlon.bg. След това сайтът ще се свърже с потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 дни се приема, че потребителят е упражнил правото си на отказ.

Чл. 25. Декатлон се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

Чл. 26. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Декатлон. (2) Ако Потребителят не уведоми Декатлон съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки.

X. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 27. Декатлон запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато потребителят не изпълни всички свои задължения и, по-специално, до пълното заплащане на цената и разходите за доставка, когато те са за негова сметка. В случай на грешка, независимо по коя вина, в резултат на която потребителят е получил различен от поръчания от него продукт, същият следва незабавно да го върне обратно за сметка на Декатлон.

Чл. 27а. Декатлон България може да упражни право на задържане за всички завки в отдел Ателие, които са обслужени, но са незаплатени и непотърсени в срок от 30 дни. След изтичането на този срок, Декатлон не носи отговорност за съхраняването и пазенето на стоката като добър стопанин. 

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 28. (1). Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата:

1. на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;

2. на получаване на последния артикул, когато потребителят е поръчал няколко стоки с една поръчка,;

(2). При отказ от договора в срок, Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност. Потребителят следва да опакова с нужната грижа стоката, да приложи информация за покупката, заедно с изричното отбелязване „Право на отказ“. Указваме на потребителя, че същият носи отговорност за вреди и намалена стойност на върнатите продукти, причинени в резултат на използването им.

(3). Потребителят избира начина на връщане на продукта – чрез куриер или на място в  магазин Декатлон, като всички разходи по връщането с куриер са за сметка на потребителя. При връщане с куриер адресът, на който следва да бъде изпратен продуктът е: за пратки изпратени чрез куриерска фирма Speedy и Еконт.

(4). Декатлон не носи отговорност в случай на неполучаване на продукта. 

Чл. 29. (1). Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Декатлон по следните начини:

1. като посети секцията „Моите поръчки“, „Връщане на продукт“ на сайта и получи номер за връщане и опис на причината за връщането;

2. като уведоми Декатлон за решението си за отказ от Договора чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление по пощата – За отдел Обслужване на клиенти, ул. Олимпийска 4, магазин Декатлон Витоша, гр.София, п.к. 1166 или чрез имейл на contactbg@decathlon.com;

3. като отправи писмено изявление до Продавача чрез стандартния формуляр за връщане на продукт, достъпен на Сайта и в Приложение № 1 в края на тези общи условия;

4. като използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП; 

(2). Какъвто и метод за известие за упражненото си право на отказ избере, Потребителят следва да върне продукта на следния адрес: 

-  за пратки изпратени чрез куриерска фирма Speedy: гр. Русе, бул "България" 310, база Speedy

- за пратки изпратени чрез куриерска фирма Еконт Експрес: гр. Русе, бул. Тутракан 11, централен склад Еконт Експрес

Чл. 30. (1). Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Продавачът възстановява сумите, заплатени от потребителя, с изключение на разходите за връщане, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и от получаване обратно на стоката, както и при предоставяне на документ, който удостоверява предаването на артикула към куриера, който потребителят е избрал за извършване на дистанционното връщане. 

(2). Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 (3). При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя Декатлон няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Декатлон.

Чл. 31. Потребителят се насърчава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само - разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. Търговският вид на стоката не се смята за нарушен, ако тя е ползвана по предназначение и следите от обичайна употреба не се третират като щети, които намаляват стойността на стоката. В случай на частично или цялостно погиване на вещта, структурни изменения или преправяния на стоката, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката в резултат на нецелесъобразното й ползване. 

Чл. 32. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

XII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИЯ.

Чл. 33. (1). Декатлон предоставя на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Декатлон отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Чл. 34. (1). За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва

да:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за

обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е

уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от

продавача;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните и характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

5. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

6. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;

7. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба;

(2). Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до една година след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето и, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. След изтичане на този срок, Потребителят следва да докаже наличието на несъответствие.

(3) Едногодишният срок се прилага и за стоки, които съдържат цифрови елементи.

Чл. 35. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата и, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя;

3. Счита се, че няма липса на съответствие, ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие, по смисъла на ЗПЦСЦУПС, и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

Чл. 36. (1). Потребителят има право в период от две години от доставката на продукта за предявяване на рекламация.

(2). При удовлетворяване на рекламацията Декатлон предлага между връщане на сумата, поправката или замяната на продукта

(3) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Декатлон от Потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(4) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в разумен срок, не по-дълъг от месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя.

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Чл. 37. (1). Освен законовият гаранционен срок по предходния член, Потребителят се ползва и от търговската гаранция, която може да бъде изрично предоставена от Декатлон за отделни продукти.

(2). Търговската гаранция се определя за конкретни стоки и нейната продължителност и условия са указани на продуктовата страница на Сайта.

(3). Търговската гаранция не се прилага в случай на проблем, причинен от небрежност, влошаване или неподходящо използване на продукта от потребителя. 

(4) Декатлон предоставя търговска гаранция от 2 години и на всички свои клиенти – Юридически лица, при условията на тази глава.

Чл. 38. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. 

Чл. 39. (1) Рекламации на закупени стоки следва да бъдат направени в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.

(2) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба.

(3). Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Чл. 40. (1). Рекламацията се предявява пред търговеца в някой от магазините на гише Информация. Рекламация се предявява като Потребителят представя на гише Информация фискалния бон (касовата бележка) за покупката и продукта, за който се предявява рекламация. При липса на касова бележка или когато тя не е ясна и четлива,  Потребителят трябва да представи електронната фактура, прикачена към профила му или електронното копие на касовия бон, ако е генерирано такова. В случаите на невъзможност за предоставяне на посочените документи, Декатлон разглежда искането за рекламация при безспорно установяване на фактическата обстановка относно несъответствията или дефектите на стоката, като потребителят има възможност да се легитимира като титуляр на правото, предоставяйки всички относими документи към рекламацията. 

(2) За да направи искане за рекламация за продукти закупени онлайн, Потребителят изпълнява следните стъпки:

1. Потребителят посещава Сайта;

2. Отваря меню „Моят профил“;

3. Отваря меню „Моите поръчки“;

4. Отваря меню „Връщане на продукт“;

5. Посочва затрудненията или неизправностите, възникнали при съответния продукт;

(3) При отправено искане за рекламация, Потребителят следва да занесе своя продукт в магазин Декатлон на територията на Р. България или да го изпрати по куриер до най-близкия магазин. Декатлон поема разходите по куриерската услуга, когато тя е извършена чрез един от партньорите ни - ExpressOne/Еконт Експрес.В случай, че потребителят избере друга, различна от гореспоменатите, куриерска фирма, цената за доставка е за негова сметка.

(4). При получаване на продукта Декатлон извършва проверка, дали несъответствието се покрива от законната или от търговската гаранция. 

(5). В случай на замяна Декатлон връща заплатената сума , а потребителят може по свой избор да закупи отново желания от него продукт или да не извършва покупка.

(6). В случай, че неизправността попада в обхвата на законовата или търговската гаранция и се установи, че продуктът не може да бъде поправен или не може да бъде заменен с идентичен или еквивалентен продукт, тогава платената сума  ще бъде възстановена.

Чл. 41. (1). Потребителят е свободен да избере начина на изпращане на своя продукт и да се застрахова в случай на загуба, кражба или унищожаване на неговата пратка. 

(2). Декатлон не носи отговорност за невъзможност за получаване на куриерските пратки и за неправилното опаковане на продукт при изпращане по куриер. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ МАГАЗИН

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИЗИЧЕСКИЯ МАГАЗИН.

Чл. 42. Всички физически магазини на Декатлон са достъпни на адресите, посочени на електронен адрес: decathlon.bg

Чл. 43. В магазините Потребителите могат:

1. Да сключват договори за покупко-продажба чрез закупуване на стоките, предлагани от Декатлон;

2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Декатлон, съгласно поддържаните и долуописаните начини за разплащане;

3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Чл. 44. Работното време на магазините е видимо на сайта decathlon.bg и е обявено на входа на всеки магазин.

Чл. 45. Декатлон въвежда инструкции, свързани с употребата на помещенията на магазините, със стоките и с изискванията за безопасност и хигиена, които Потребителите се задължават да спазват.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

Чл. 46. (1). Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на заплащане на покупната цена от Потребителя на каса.

 (2). При заплащане на покупната цена Декатлон издава касов бон и/или фактура, който Потребителите следва да запазят.

(3) Замените или връщанията на стоки, закупени от физическите магазини, се обработват при предварително маркирана карта за лоялност. Картата за лоялност е безплатна и се издава при създаване на регистрация на www.decathlon.bg ;

(4). Замяната или връщането на артикули, съдържащи цифрови елементи, които са закупени от магазина се извършва при наличие на несъответствие по смисъла на ЗПЦСЦУПС. Декатлон разглежда всяко искане индивидуално и се произнася по искането на ответната страна в разумен срок, като спрямо спецификата на несъответствието се предлага начин на отстраняването му. 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

Чл. 47. Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена на етикета в магазина отнасящ се точно за въпросната стока. Стоката се идентифицира чрез артикулен номер, който е посочен на етикета. При разминаване на цената между етикета и на каса, се прилага по-ниската цена от двете.

Чл. 48.  Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други данъци или такси, като заплащането на цената може да се извърши по един от следните начини:

1. Заплащане в брой;

2. Заплащане чрез банкова карта или карта-подарък на Декатлон;

3. По банков път по проформа фактура за корпоративни клиенти;

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ.

Чл. 49. (1). В  365-дневен срок Потребител може да върне продуктите, които е закупил във физически магазин, при условие, че продуктът не е използван и е със запазени етикети и опаковка, потребителят притежава предварително направен профил в decathlon.bg и с представяне на копие(дигитално или хартиено) или оригинал на касов бон. Копието или оригиналът трябва да са ясни и с четлива фискална информация;

(2). Потребители, закупили продукти от физически магазин с  маркиран на каса профил Декатлон или онлайн, имат право да тестват  продуктите на Декатлон в срок от 14 дни, като Декатлон приема връщането на такива употребявани продукти, които са на стойност до 500 лв. за отделен продукт.

Чл. 50. При надлежно упражняване на правото на връщане, Потребителят получава обратно заплатената сума.

Чл. 51. (1). Декатлон има право да откаже връщане на използван и тестван продукт при следните хипотези:

1. Връщане на един и същ продукт многократно;

2. Връщането на използван продукт с единична цена над 500 лв. 

3. Връщане на продукти, свързани с хигиената, безопасността и здравето, като например бельо, лични предпазни средства, продукти за алпинизъм свързани със сигурността;

4. В момента на закупуване не е маркиран профил на Декатлон и клиента не желае да създаде такъв в момента на връщане на продукта.

5. Скъсване или нараняване и причинени други щети на връщания продукт;

6. Несъответствие на връщания продукт с този отбелязан в касовата бележка или фактурата;

7. Всички останали случаи, които Декатлон може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ;

(3). При установена злоупотреба имаме правото да изтрием съответния профил на лоялен клиент от базата ни данни.

Чл. 52. Продукти, които не подлежат на връщане, независимо, че са неупотребявани, са:

1.   Храни и напитки;

2. Продукти, произведени според изискванията на потребителя или ясно персонализирани по негово искане;

3. Продукти, свързани с опазване здравето и живота на хората (продукти за катерене, осигурителни въжета, каски и др.)

XIII. ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.

Чл. 53. За всеки въпрос или затруднение, свързани с покупка, направена в магазините или на уебсайта decathlon.bg, може да се свържете с центъра за обслужване на клиенти:

- по телефона на +35929021070 (на цената на градски разговор) от 9:00 до 18:00 часа от понеделник до неделя, с изключение на официалните празници.

- От страницата: https://www.decathlon.bg/kontakt-i-vyprosi.html

XIV. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ.

Чл. 54. (1). В съответствие с разпоредбите на ЗЗП всеки потребител може да се възползва от процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон.

(2). Процедурата за посредничество при потребителски спорове и използването на помирителни комисии е уредена в Глава девета от ЗЗП, чл. 181а и сл.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

Чл. 55. (1). Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Декатлон, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2). Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Декатлон по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им и са задължителни за всички Потребители.

(3). Декатлон има право да извършва промени на условията по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(4). Във всеки един случай на промяна на общите условия Декатлон ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в нови общи условия в платформата. Потребителят, има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко нейно ползване.

(5). Изменените Общи условия се считат за приети от Потребителят, ако не заяви, че ги отхвърля в 14-дневен срок от уведомяването му.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 56. (1). Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.

(2). Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Чл. 57. (1). Настоящите Общи условия за продажба са предмет на българското законодателство. Съдът с компетентна юрисдикция в случай на спор ще бъде този, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

(2). Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

(3). В случаите и в контекста на договор за продажба от професионален към професионален клиент (фирма), страните изрично се съгласяват да подчиняват този договор на българското право.

Чл. 58. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и няма да води до недействителност на незасегнатите разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ – ФОРМА НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Ако потребителят желае да заяви правото си на отказ от договора от разстояние в съответствие с разпоредбите на законодателството, той може да използва формуляра като го свали от тук.

Полезни връзки;

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG , във връзка с чл. 56 ОУ на Декатлон България