Document
Trendy Pants and Shoes

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И DECATHLON

В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА ТОВА?

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

В изпълнение на задълженията заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни, „Декатлон България“ ЕООД, ЕИК: 201811997 /по-долу за краткост „Декатлон“ и/или „Ние“ и/или „Администратор“/ е приело настоящата Политика за защита на лични данни. С информацията предоставена по-долу, имаме за цел да Ви разясним как и защо обработваме личните Ви данни, колко време ще ги съхраняваме, на кого може да ги предадем, както и какви мерки за защита сме предприели. Политиката се прилага по отношение на всички видове обработване на лични данни, както в магазините ни, така и при извършване на регистрация, продажба и обслужване чрез онлайн магазина ни.

I. Информация за Администратора на данните

„Декатлон България“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Олимпийска” № 4, тел: 02/9021070; e-mail: [email protected]. С оглед сериозното отношение и високата грижа на Декатлон за защита на данните, Ние сме определили Длъжностно лице по защита на данните /по-долу за краткост „ДЛЗД“/. Данните за контакт на ДЛЗД са: [email protected]. При обработване на лични данни, Ние следваме стриктно следните основните принципи, а именно:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработването;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

II. Лични данни
При предоставяне на услугите ни и продажбата на стоки, събираме лични данни на различни категории клиенти /субекти на данни/, които могат да бъдат обобщени в следните групи:
 • физически лица, използващи услугите ни като сервиз или купуващи продуктите ни;
 • роднини на клиентите ни при регистрация;
 • физически лица, участващи в провеждане различни проучвания, кампании, турнири, включително в социалните мрежи;
 • физически лица за целите на директен маркетинг;
 • законни представители на други търговски дружества-партньори;
 • посетители в нашите обекти.
Описание на събираните и обработвани лични данни, може да бъде намерено по-долу. Когато съществува договорно или законово задължение, ние трябва да го спазим и да обработим личните Ви данни. В случай, че е налице такова задължение и Вие не ни предоставите при поискване изискуемите данни, Ние може да не успеем да сключим или да изпълним договора, или наше законово задължение. В отделен раздел сме предоставили информация за обработването на личните данни на кандидати за работа.

III. Цели, правно основание и срокове за съхранение
1. Общи положения
1.1. Цели
Данните, които събираме от и за Вас, използваме за целите на:
 • Предоставяне на услугите и продажба на продуктите ни;
 • Организиране на кампании, проучвания, игри и състезания;
 • Предлагане на качествено клиентско обслужване и отговаряне на запитвания;
 • Спазване закона или законови задължения и/или да отговаряме на искания от публични и държавни органи;
 • Анализиране и подобряване услугите и продуктите ни;
 • Упражняване или запазване на законовите ни права и интереси;
 • Управление на социалните ни мрежи;
 • Промотиране на услугите и продуктите ни.

1.2. Правни основания
Правните основания, въз основа на които обработваме лични данни алтернативно са:
 • Изпълнение нормативни задължения;
 • Сключване и изпълнение на договор, вкл. при преддоговорни отношения;
 • Наличие на легитимен интерес;
 • Защита на Ваши жизненоважни интереси;
 • Вашето изрично, конкретно и недвусмислено съгласие.

1.3. Срокове на съхранение
Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали и описали в настоящата Политика. При определяне на срока за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния вид, обем, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, както и нормативните изисквания. В много случаи ще се съобразим с давностните срокове за завеждане на определени искове съгласно българското законодателство, като най-дългите такива са 10 г. Срокът за съхранение на данните от видеонаблюдение е описан в уведомлението ни за поверителност при видеонаблюдение. Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни на съответни етапи, с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

2. Конкретни видове обработки на данни, правните основания и сроковете за съхранение са описани в таблицата по-долу, а именно: Обработването се извършва въз основа на наши нормативни задължения
Типове обработване Обработвани данни Правно основание Срок на обработването
Създаване на спортни продукти на бъдещето Имена, електронен адрес, спортни практики, възраст и подходящ размер Обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие Данните се съхраняват за период от 3 месеца, след участието в програмата.
Услуги от сервизите ни. Имена, адрес за доставка, електронен адрес и телефонен номер. Обработване се извършва въз основа на сключения между нас договор Данните се съхраняват за период до 5 години, считано от момента на извършване на услугите ни.
Мнения и въпроси за продуктите ни, вкл. информация за наличност на стоки. Организиране на "User 2 User" кампании. Имена, електронен адрес и данни на клиентите, свързани с определяне на точен размер на продуктите ни Обработването се извършва въз основа на легитимния ни интерес Данните се съхраняват за период до 2 години след отговора на Вашия въпрос.
Организиране на спортни събития Имена, имейл адрес, дата на раждане, телефонният Ви номер, както и снимките от събитията. Обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие Данните се съхраняват за период до 18 месеца след приключване на спортното събитие.
Създаване на карта за лоялност Имена, ЕГН (при желание за издаване на фактури), дата на раждане, електронен адрес, телефонен номер, пол, адрес, възраст, любим спорт и любим магазин. Обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие Данните се съхраняват за период до 3 години, считано от последния ден, в който сте посетили профила си.
Онлайн поръчка на стоки Имена, адрес за доставка, електронен адрес и телефонен номер. Обработване се извършва въз основа на сключения между нас договор Данните се съхраняват за период до 10 години, считано от момента на покупката.
Издаване на фактури Имена, ЕГН и адрес Данните се съхраняват за период до 10 години, считано от момента на покупката.
Поръчка чрез използване на киоск Имена, адрес за доставка, електронен адрес и телефонен номер. Обработването се извършва въз основа на сключения между нас договор Данните се съхраняват за период до 10 години, считано от момента на покупката.
Изпращане на персонализиран бюлетин по електронен път Имена, електронен адрес и данни на клиентите, свързани с определяне на точен размер на продуктите ни Обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие Данните се съхраняват до 2 години от последната активност.
Комуникация с нас чрез телефонната ни централа Аудиозапис Обработването се извършва въз основа на легитимния ни интерес с оглед подобряване качеството на предлаганите услуги и решаване на спорове, респ. защита на наши права и интереси Данните се съхраняват до 12 месеца, считано от телефонното обаждане.
Използване на безплатния безжичен интернет (wi-fi) Имена, електронен адрес, метод за удостоверяване (Google+, Facebook, Twitter, E-mail, Corporate), пол, езикът на съответното устройство, вид на устройството (смартфон, таблет и др.), уеб браузър, дата и час на връзката и физическото посещение на съответния търговски обект, както и всички данни, произтичащи от уеб трафика (IP адрес, профил на потребителя, обем на трафика). Обработването се извършва въз основа на легитимния ни интерес Данните се съхраняват до 12 месеца, считано от датата на постъпването им.

Част от обработваните личните данни могат да се съхраняват за по-дълго време в случаите, когато данните са нужни като доказателство за конкретни взаимоотношения; за извършено престъпление или нередност, както и при съдебно или рекламационно производство до окончателното им разрешаване. Можем да използваме анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да бъдете идентифицирани като конкретно физическо лице и след описаните по-горе срокове за съхранение.

IV. Споделяне на лични данни
Декатлон не предоставя лични данни на трети лица, преди да се гарантира, че са взети всички технически, организационни и правни мерки за защита на тези данни, както и че има валидно правно основание. Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:
 • В рамките на нашата група свързани компании на Декатлон – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме на дейността ни. Ако е нужно друго правно основание, то същото ще бъде осигурено, преди трансфера на данни;
 • Доставчици на услуги – в качеството си на обработващи лични данни. Това могат да бъдат адвокатски и счетоводни кантори, одитори, куриери, превозвачи, хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни оператори, застрахователи, организатори на събития и други. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни;
 • Публични органи - предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП, и други регулаторни органи и комисии.

V. Автоматизирано взимане на решения
Ние не използ ваме средства за автоматизирано взимане на решения и/или профилиране при осъществяване на дейността ни.

VI. Сигурност
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството, както и най-добрите практики от международни стандарти. В тази връзка, от Декатлон сме предприели мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това предприемаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от приложените мерки са:
 • Защита на събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка;
 • Приемане на строги политики и процедури, приложими към персонала ни за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни;
 • Контрол на достъпа до лични данни въз основа на матрица на задълженията;
 • Периодични обучения на персонала във връзка със защитата на лични данни.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни, когато това е възможно.

VII. Прехвърляне на данни, извън рамките на ЕС
При осъществяване на дейността ни, е възможно да предадем Вашите данни извън Европейският съюз, но във всички случаи ще осигурим адекватно ниво на защита или подходящи гаранции и правни основания за това. Ако се наложи предаване на данни в „друга държава” ние гарантираме, че преди такова прехвърляне е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на съгласие, разрешение от надзорен орган, задължителни корпоративни правила или решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя (когато бъдат одобрени нови такива от ЕС) или ако получателите са в САЩ, на основание на EU-US Privacy Shield. При поискване, ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за подходящите и уместни гаранции за поддържане на подходящо ниво на защита на данните.

VIII. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?
Съгласно европейското и местно законодателство, в зависимост от правното основание, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:
 • Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни, ако това е възможно;
 • Право на коригиране: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас;
 • Право изтриването на лични данни (право „да бъдеш забравен“): имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, но доколкото са налице основанията за това;
 • Ограничаване на обработването: Доколкото са изпълнени законовите условия, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас;
 • Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретния тип обработка, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес. Ако на това основание обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, то ние сме длъжни да прекратим обработването;
 • Право на преносимост на данните: Ако обработваме лични данни на договорно основание или въз основа на Вашето съгласие, Вие може да изисквате предоставените от Вас лични данни да се получат от Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги предадем на друг администратор на лични данни;
 • Право на възражение при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
 • Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработените данни въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 • Право на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).
Следва да имате предвид че не всички от посочените по-горе права са абсолютни и не винаги са приложими, като е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто и пълно разбиране на Вашето искане.

VIX. Как можете да упражните правата си?
Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искания за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени алтернативно по някой от следните начини:
 • По електронен път на следния имейл адрес: [email protected]
 • Лично на следния адрес: гр. София, 1309, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Олимпийска” № 4 Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:
 • Данни за идентификация на субекта – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

Декатлон предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Декатлон ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Предоставяната информация във връзка с упражняването правата на субекта на данни се предоставят безплатно, освен при злоупотреба с предоставените права. В такъв случай, може да наложим разумна такса въз основа на административните ни разходи, необходими за предоставянето на информацията. Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено изрично пълномощно. Декатлон няма задължение да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично, но при спазване изискванията на ЗЗЛД.
Актуализиране на политиката
Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на Декатлон, като последно е актуализирана на 04.05.2020 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно.

Какво наричаме “бисквитки”? Това са малки файлове, които се инсталират на Вашия комппютър или смартфон. Те ни позволяват да съхраняваме информация за Вашето сърфиране на нашия сайт или през мобилното Ви устройство.

БИСКВИТКИТЕ НИ ПОМАГАТ ЗА НЯКОЛКО ЦЕЛИ. НЕКА ВИ РАЗЯСНИМ:

Функционални бисквитки: те Ви позволяват да използвате основните функции на сайта, например управлението на Вашата кошница или поддържането на Вашата самоличност, докато сърфирате из страницата.

Персонализирани бисквитки: те Ви позволяват да посещавате сайта по персонализиран за Вас начин, в зависимост от предишните Ви посещения, покупки и др. Тези бисквитки Ви позволяват бързо да откриете това, което търсите.

Рекламни бисквитки: Те Ви позволяват да получавате оферти и предложения от Декатлон, на сайтовете на наши партньори.


Уведомление за поверителност при използване на видеонаблюдение С настоящото уведомление за поверителност, предоставяме информация относно целите, основанията и начините за обработка на лични данни, събрани чрез извършване на видеонаблюдение в и около сградата на „Декатлон България“ ЕООД, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на правата, свързани със защита на лични данни, предвидени в българското и европейското законодателство.

Администратор на лични данни
Администратор на събираните и обработвани лични данни е "ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201811997 със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Олимпийска” № 4, наричано по-долу за краткост „Декатлон“.

Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните:
Декатлон осигурява висока степен на защита на личните данни и в тази връзка има определно Длъжностно лице по защита на данните („ДЛЗД“). ДЛЗД е контактно лице по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, вкл. при упражняването, от Ваша страна, на предвидените в законодателството права. Електронен адрес за контакт с ДЛЗД е: [email protected].

Цел и правно основание на използването на видеонаблюдението
Целите за извършването на видеонаблюдение от Декатлон са:
 • Осигуряване сигурността на служителите и посетителите чрез охрана;
 • Защита на материални активи;
 • Превенция и разкриване на престъпления;
 • Установяване на обстоятелства и повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Правното основание за извършването на видеонаблюдението е:
Видеонаблюдението се извършва въз основа на легитимния интерес на Декатлон, съгласно чл. 6, т. 1, буква „е“ от Регламент 2016/679 ЕС.

Лични данни

Системата за видеонаблюдение е конвенционална и предимно статична, като записва дигитални образи чрез сензори за движение. Системата записва конкретно движение, уловено от камерите в наблюдаваните зони, заедно с часа, датата и мястото му. Всички камери работят непрекъснато – 24 часа всеки ден. Системата за видеонаблюдение на Декатлон няма за цел да прихваща или да обработва по друг начин (напр. индексиране, профилиране) изображения, които разкриват т.нар. „специални категории данни“.
Зони под видеонаблюдение

Системата за видеонаблюдение обхваща общодостъпните места в магазина на Декатлон, вкл. вход и изход, както и осигуреният частен паркинг.
Достъп и предаване на личните данни

Достъпът до видеозаписите е ограничен на принципа „необходимост да се знае“, като са определени конкретни служители с право на достъп. Ако е необходимо за целите на разследването или наказателното преследване на престъпно деяние, достъп може да се предостави на органите на реда.
Срок за съхранение и сигурност

Декатлон съхранява личните данни само за толкова, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани и обработвани записите. Във всички случаи, срокът за съхранение е до 30 дни от момента на записа. При инцидент, свързан със сигурността, съответният запис може да бъде запазен за по-дълъг от обичайния срок, доколкото е необходимо за по-нататъшното разследване на инцидента. Срокът за съхранение се удължава и при извършено престъпление и предаване на разследващите органи. Предприети са всички възможни физически, технически, правни и организационни мерки за защита на данните, вкл. и срещу загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.
Права на субектите
Декатлон осигурява всички права, свързани с личните данни и предвидени в европейското и националното законодателство. Тази права са:
 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право "да бъдеш забравен");
 • Ограничаване на обработването;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение;
 • Жалба (по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg)

В случаите, когато при осъществяване правото на достъп се разкрият лични данни и за трето лице, Декатлон предоставя на субекта достъп до частта от тях, отнасяща се само за него чрез съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност, достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.
За упражняването на описаните по-горе права, както и въпроси, свързани с обработването на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, на следния електронен адрес: [email protected]. При нужда, ДЛЗД ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права. В случай на необходимост, е възможно ДЛЗД да поиска допълнителна информация с цел идентификация Ви. Отговор ще бъде предоставен, при спазване на приложимите в законодателството срокове
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно обстоятелствата, свързани със защитата на лични данни в процеса на подбор.

КОИ СМЕ НИЕ?
Администратор на лични данни е "ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Олимпийска” № 4, (,,Дружеството“), https://www.decathlon.bg/
Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на данните са:
[email protected]
Длъжностно лице по защита на личните данни: Йордан Чолаков

ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството обработва следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно: имена, гражданство, единен граждански номер, образование, квалификации, кариерно развитие и професионален опит, адрес, телефон и др., необходими за покриване на изискванията за заеманата позиция.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
Основанието за обработка на личните данни, описани в предходната точка, е алтернативно (в зависимост от позициите, за които се кандидатства, срокът на съхранение и тн.):
 • легитимен интерес на Дружеството съгласно чл.6 параграф 1 буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.
 • Съгласие съгласно чл. 6 параграф 1 буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
 • Намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
 • Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
 • Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, освен ако субектът не е дал съгласие за по-дълъг срок за съхранение на данните или съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, но във всички случаи срокът не може да бъде по-дълъг от 1 година.
В случай, че субектът на данни кандидатства за работа през онлайн платформа (напр. jobs.bg), то следва да има предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност

ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ
Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.
До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор.

ВАШИТЕ ПРАВА
На кандидатът за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
 • при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни, вкл. ако е възможно копие;
 • има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
 • има право да направи възражение срещу обработването, както и да подаде жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
 • има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие;
 • както и има право да упражни своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: [email protected] или на адреса на управление на Дружеството.
Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права, както и е възможно да поискаме допълнителна информация с цел идентификация и/или изясняване на искането.
Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.
Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.
Повече информация по отношение на Вашите лични данни, може да откриете на интернет страницата ни или с изпращане на запитване до [email protected].

Повече информация, може да намерите ТУК

По всякакви въпроси за Вашите лични данни и Декатлон, може да се обърнете към нашето
Длъжностно лице по защита на данни на адрес: [email protected]