ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ПРОГРАМА ЗА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ
НА ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Преамбюл


Настоящите общи условия се отнасят за програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН България ЕООД (“ДЕКАТЛОН”).
Програмата за лоялност се предлага на всички клиенти - физически лица, които имат електронна поща, по-долу наричани "Картодържателят" или "Клиентът".

При представяне на картата ДЕКАТЛОН програмата за лоялност е валидна за всички покупки, направени:
• във всички магазини на ДЕКАТЛОН в България, както и в европейските държави, където търговската марка ДЕКАТЛОН присъства и програмата за лоялност се прилага: Франция, Испания, Белгия, Холандия, Италия, Великобритания, Португалия, Полша, Унгария, Чешката република и Румъния, както и Русия и Турция.
• през www.decathlon.bg
Картата ДЕКАТЛОН и интернет картата са безплатни.

Дефиниции:
В тези общи условия се прилагат следните дефиниции:
Програма за клиентска лоялност означава програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН, при която на членовете ще бъде издадена карта ДЕКАТЛОН или интернет карта;
Карта ДЕКАТЛОН означава карта, издадена на клиент на ДЕКАТЛОН, който се е присъединил към Програмата за клиентска лоялност на място в магазин на Декатлон;
Интернет карта означава карта, издадена на клиент на ДЕКАТЛОН, който се е присъединил онлайн към Програмата за клиентска лоялност чрез регистрация и създаване на профил.

1 – Условия за ползване
1.1 Тези условия за ползване уреждат условията, при които ДЕКАТЛОН администрира Програмата си за клиентска лоялност. Със съгласието си да участва в Програмата за клиентска лоялност, дадено чрез създаването на профил онлайн или в магазин на Декатлон, картодържателят приема условията, определени в този документ.
1.2 Тези условия за ползване са налични безплатно при поискване на информационните гишета в магазините на ДЕКАТЛОН или онлайн на www.decathlon.bg.
1.3 Всички картодържатели по Програмата за клиентска лоялност трябва да са лица на възраст над 18 години.
1.4 Картодържателите следва да гарантират, че всякакви промени в името или имейл адреса им ще бъдат съобщени чрез някой от следните методи:
• като предоставят съответната информация на служител на информационното гише на най-близкия за картодържателя магазин на ДЕКАТЛОН;
• като влязат в профила на картодържател на www.decathlon.bg; или
• като изпратят имейл до bgkarta@decathlon.com
1.5 Клиентската карта ДЕКАТЛОН и/или интернет картата и/или ползите, предоставени от такава карта, не могат да се прехвърлят, да бъдат продавани, купувани, търгувани и/или копирани по никакъв начин и могат единствено да бъдат използвани от картодържателя, който е назован и регистриран като притежател на клиентска карта ДЕКАТЛОН.
1.6 Карта ДЕКАТЛОН и/или интернет карта, които са предоставени, остават отговорност на картодържателя по Програмата за клиентска лоялност, както и данните за сигурност относно сметката му. ДЕКАТЛОН не носи отговорност за загуба, произтичаща от това, че картодържателят не е осигурил съхраняването на тези елементи.
1.7 ДЕКАТЛОН може по всяко време да откаже да издаде или да изтегли, отмени или спре всяка карта ДЕКАТЛОН, интернет карта, независимо под каква форма, и/ или да премахне картодържателя от Програмата за клиентска лоялност, когато ДЕКАТЛОН основателно счита, че е налице:
1.7.1 злоупотреба или опит за злоупотреба с програмата;
1.7.2 неправомерно използване на картата от картодържателя и/или трето лице, действащо от името на притежателя на картата;
1.7.3 нарушение или опит за нарушение на тези условия;
1.7.4 поведение, свързано с Програмата за клиентска лоялност или ДЕКАТЛОН, което включва кражба, неправомерни действия, оскърбително или обидно поведение или предоставяне на невярна или подвеждаща информация.
Ако ДЕКАТЛОН откаже да издаде, изтегли, отмени или прекрати карта ДЕКАТЛОН, интернет карта, описани в точки 1.7.1 до 1.7.4 по-горе, Картодържателят няма право на обезщетение от каквото и да било естество.
1.8 Картодържател на програмата за клиентска лоялност може да напусне програмата във всеки един момент, както и да поиска личните му данни да бъдат изтрити и профила му премахнат, като отправи искане за това по електронен път на dataprotectionbg@decathlon.com или на място в магазина на гише Информация. При напускане на Програма за клиентска лоялност картодържателите се лишават от правото на точки, които вече са натрупани или издадени.
1.9 Картата ДЕКАТЛОН и интернет картата са безплатни.
2 Заявление за Програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН
2.1 За да участва в Програмата за клиентска лоялност, клиентите трябва да попълнят формуляр-заявление, който е наличен или:
2.1.1 на нашите терминали „My Card”, от които ще се отпечатват картите ДЕКАТЛОН; или
2.1.2 онлайн – като влезете в сайта www.decathon.bg в пространството за "Карта ДЕКАТЛОН". При правилно попълване на формуляра-заявление, на клиентите ще бъде създаван онлайн профил за лоялност към ДЕКАТЛОН, който ще могат да превърнат в карта в най-близкия им магазин ДЕКАТЛОН.
2.2 Притежателите на карта ДЕКАТЛОН могат да регистрират профила си за лоялност онлайн, като отидат на www.decathon.bg и влязат в пространството "Карта ДЕКАТЛОН" и регистрират картата си.
2.3 Програмата за клиентска лоялност е само за лично и потребителско ползване. Никоя карта ДЕКАТЛОН, интернет карта, предоставяни по Програмата за лоялност на клиентите, не могат да се използват за търговска сделка или с търговска цел.
2.4 Картодържателят гарантира, че цялата информация, която е предоставил на ДЕКАТЛОН, за да стане член на Програмата за клиентска лоялност, е вярна. Картодържателят поема цялата отговорност за всяка невярна, непълна или неактуална информация.
2.5 Програмата за клиентска лоялност и всяка карта ДЕКАТЛОН и/или интернет карта е валидна във всички магазини на ДЕКАТЛОН в България, Франция, Испания, Белгия, Холандия, Италия, Бразилия, Великобритания, Германия, Португалия, Унгария, Чехия, Румъния, Полша, Русия и Турция. Програмата е валидна и онлайн на www.decathlon.bg.
3 Привилегии от Програмата за лоялност
3.1.1 Картодържателите по Програмата за лоялност могат да се възползват от следните предимства:
3.1.2 Специални предимства при събития, провеждани от ДЕКАТЛОН;
3.1.3 Специални услуги;
3.1.4 Лично уведомление за прекратяване предлагането или изтегляне на продукт поради причини, свързани с качеството и/или безопасността;
3.1.5 Връщане на продуктите, закупени от ДЕКАТЛОН по всяко време с оригинална касова бележка в рамките на 30 дни от покупката.
3.1.6 Лично уведомление и покани за местни и национални спортни събития.
4 Като част от Програмата за лоялност на ДЕКАТЛОН, клиентът се възползва от следните допълнителни услуги:
4.1 Когато ДЕКАТЛОН или някой от неговите доставчици, по причини, свързани с качеството и/или безопасността, вземе решение за прекратяване предлагането или изтегляне на продукт, ДЕКАТЛОН има възможност да се свърже лично с всеки клиент, който е част от програмата (услуга, предлагана за всички покупки, направени с помощта на карта ДЕКАТЛОН на касата). Информацията ще бъде предоставена по преценка на ДЕКАТЛОН по електронна поща, поща или чрез телефонно обаждане. ДЕКАТЛОН не носи отговорност, ако данните за контакт на клиента не са актуални.
4.2 Клиентът автоматично ще получава имейли, свързани с програмата за лоялност. Отказът да приеме тези имейли го освобождава от участие в Програмата за лоялност по карта ДЕКАТЛОН в съответствие с член 8.3.6.
4.3 ДЕКАТЛОН съобщава на клиентите за специални оферти и спортни събития, организирани от местния магазин или на национално ниво. Клиентите могат да получават съобщения от партньорски дружества в рамките на мрежата на ДЕКАТЛОН (и по-специално от други компании от DECATHLON мрежата), освен ако клиентът изрично е обявил, че не желае да получава такива съобщения.
5 Отговорност
5.1 Отговорност на клиента
5.1.1 Картата ДЕКАТЛОН е персонална и непрехвърлима. Следователно, Клиентът носи отговорност за картата си ДЕКАТЛОН, която се задължава да използва в съответствие с тези условия. Единствено Клиентът носи отговорност за всяко ползване чрез потребителското му име и парола и е единствен гарант за тяхната поверителност и за използването на картовата сметка за лоялност. Като такъв Клиентът се задължава в частност и не само:
(a) да създаде само една карта за лоялност ДЕКАТЛОН на името си;
(б) да гарантира точността на цялата информация, предоставена на ДЕКАТЛОН при присъединяването си към програмата за лоялност;
(в) да гарантира, че данните, предоставени на ДЕКАТЛОН, дават възможност за връзка с него (телефонен номер, електронна поща), че те са сигурни и се използват единствено от картодържателя по програмата за лоялност;
(г) да освободи от отговорност ДЕКАТЛОН в случай на използване от неоправомощени трети лица на предимствата, придобити от клиенти като част от Програмата за лоялност;
(д) да информира ДЕКАТЛОН за всяко неоторизирано използване на картата му за лоялност и за нарушаване на поверителността и сигурността на неговите средства за идентификация;
5.1.3. Запазваме си правото да откажем връщане, ако установим злоупотреба. Като злоупотреба можем да класифицираме:
а) Връщане на един и същ продукт многократно.
(б) Връщане на тествани/използвани продукти на стойност над 500 лв.
(в) Връщане на продукти, свързани с хигиената, безопасността и здравето, като например бельо, лични предпазни средства, продукти за алпинизъм свързани със сигурността.
(г) Използване на повече от една карта Декатлон от един и същи клиент с цел злоупотреба по смисъла, описан в горните точки.
(д) При закупуване на продукта не е маркирана карта Декатлон.
(е) Скъсване или нараняване и причинени други щети на връщания продукт.
(ж) Несъответствие на връщания продукт с този отбелязан в касовата бележка или фактурата.
(з) Всички останали случаи, които Декатлон може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ;
5.2 Отговорност на ДЕКАТЛОН
5.2.1 ДЕКАТЛОН се задължава да направи всичко възможно, за да гарантира на клиентите оптимално използване на услугите, свързани с картата ДЕКАТЛОН. И все пак, ДЕКАТЛОН не носи отговорност към картодържателя по Програмата за клиентска лоялност в случай на щети, загуби, разходи и/или разноски, понесени по договор, при злоупотреба, небрежност или при друго обстоятелство, независимо дали е възникнало във връзка с Програмата за клиентска лоялност, или с използването на картата от картодържателя и/или с предимство, предоставено на картодържателя по силата на Програмата за клиентска лоялност, включително (но не само) по отношение на всяко забавяне, грешки при доставката и/или проблеми с връзката.
5.2.2 Нищо в тази клауза не засяга правата, които клиентът има по закон, включително всички права по отношение на дефектни стоки, доставени от нас.
6 Загубени и откраднати карти. В случай, че картата ДЕКАТЛОН и/или интернет картата бъде загубена и/или открадната, картодържателят трябва да информира възможно най-скоро нашия експерт по връзки с обществеността. Картата ДЕКАТЛОН, интернет картатa тогава ще бъдат анулирани и клиентът може да вземе от магазина нова карта ДЕКАТЛОН и/или Интернет карта (според случая).
7 Изменения или спиране на Програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН
7.1 Картата ДЕКАТЛОН и/или интернет картата са валидни за целия срок на Програмата за клиентска лоялност. Въпреки това, ДЕКАТЛОН си запазва правото по всяко време да промени или да спре програмата, без да се налага да мотивира своето решение и без компенсация за клиента. 7.2 Счита се, че всички картодържатели, които продължават да използват схемата по Програмата за клиентска лоялност след такава промяна, са приели актуализираните условия.
7.3 Всички картодържатели потвърждават и приемат, че тези условия заменят всички предишни версии.
7.4 Препоръчително е Клиентът да чете редовно последната актуализирана версия, достъпна в местния магазин (на местата за карти) или на нашия уебсайт (www.decathlon.bg).
7.5 Липса на активност по картата ДЕКАТЛОН
7.5.1 В случай, че липсва активност по картата ДЕКАТЛОН за период повече от 3 години от последната дата на използване, картата ще бъде анулирана и всички данни, съхранени на картата, ще бъдат изтрити.
8 Събиране и защита на личните данни
8.1 Получатели на данните
8.1.1 Събраните данни чрез Програмата за лоялност на ДЕКАТЛОН са предназначени за дружеството ДЕКАТЛОН България ЕООД в качеството му на администратор на лични данни. Тази информация е предназначена също и за дружеството-майка ДЕКАТЛОН СА и неговите дъщерни дружества. Клиентите могат също така да прочетат политиката за защита на данните, като последват този линк - https://www.decathlon.bg/c/5-politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.
8.1.2 ДЕКАТЛОН може да прехвърли личните данни на своите клиенти на доставчици рамките на групата Декатлон и по-специално на дружеството-майка Декатлон СА, Франция, отговарящи за някои части от управлението на програмата за лоялност. С премането на настоящите Общи условия, клиентът дава изричното си съгласие за предоставянето на личните му данни на дружества, разположени в рамките на групата Декатлон.
8.1.3 Клиентът е уведомен, че ДЕКАТЛОН може да бъде задължен да предостави тези данни, когато това е поискано от компетентните органи, включително в резултат на искане от съдебен орган. Във всички останали случаи ДЕКАТЛОН не предоставя на трети лица личните данни на своите клиенти без тяхното съгласие.
8.2 Цели на обработването
8.2.1 Личните данни, събрани в рамките на тази програма за лоялност, са предмет на компютърна обработка в съответствие с действащите правни норми. Тази обработка позволява доставката на пластмасова карта ДЕКАТЛОН, управлението на сметката на клиента, предоставянето на предимства и услуги, свързани с програмата за лоялни клиенти, обработката на поръчки.
8.2.2 Събраните лични данни ще бъдат използвани от ДЕКАТЛОН и мрежата, за да могат посредством обучителни и маркетингови дейности и статистики да предоставят на клиентите максимално адаптирани оферти, в съответствие със спортните им предпочитания, да следят за качеството на предлаганите продукти и услуги и да позволят маркетинг по ел.поща.
8.3 Защита на данните
8.3.1 Клиентът е уведомен, че има право на достъп, поправка, отмяна, изтриване и възражение относно обработката на лични данни, както и всичи останали права съгласно Общия регламент за защита на данните. Тези права могат да бъдат упражнени:
(a) При поискване на това на рецепцията на местния магазин (срещу представяне на документ за самоличност)
(б) Чрез профила "Карта ДЕКАТЛОН", наличен на уебсайта www.decathlon.bg (с изключение на правото да анулира)
(в) С имейл до dataprotectionbg@decathlon.com
8.3.2 Клиентът може да поиска да не получава маркетингови съобщения, дори ако е дал одобрението си преди това. За да направи това, клиентът може да използва методите за контакт, посочени по-горе. За съобщенията по електронната поща, клиентът може да използва средствата, с които разполага в съответните съобщения (линк за отписване в имейл). Тези средства позволяват на клиента да спре този вид комуникация (по технически причини може да са необходими до 10 дни, преди отписването да се осъществи).
8.3.3 По силата на Закона за защита на личните данни, картодържателят потвърждава и приема, че информацията, предоставена от картодържателя на формуляра-заявление за карта ДЕКАТЛОН и/или интернет карта, се изисква за обработването и издаването на карта ДЕКАТЛОН и/или интернет карта на картодържателя.
8.3.4 Личната информация, събрана за целите на Програмата за клиентска лоялност, е предмет на компютърна обработка, която се извършва в съответствие с действащото законодателство.
8.3.5 Картодържателят има право на достъп и да коригира личните данни, отнасящи се до него, като може да упражни това право на достъп и коригиране на неговата лична информация както следва:
(a) като влезе в клиентския профил на картодържател в www.decathlon.bg; или
(б) чрез изпращане на имейл до dataprotectionbg@decathlon.com
8.3.6 Съгласявайки се с настоящите Условия, клиентът приема да се свързват с него по непромоционални въпроси във връзка с Програмата за клиентска лоялност. Тези съобщения се правят с цел да се предоставят по всеки канал (електронен или не), услугите и информацията по нашата програма. Клиентът е уведомен, че първото прехвърляне на данни се осъществява в този момент. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с e-mail: dataprotectionbg@decathlon.com). Клиентът е уведомен, че предоставянето на данните, съдържащи се в това заявление, е задължително и непредоставянето им или некоректното им предоставяне оправомощава програмата да откаже включването. Разделите, които не са обозначени със *, не са задължителни и няма да доведат до отказ по заявлението. Задължителните полета ще бъдат с основание сключване на договор или изрично, информирано и свободно дадено съгласие.
9 Общи
9.1 Лице, което не е страна по тези правила, няма никакви права по или във връзка с тях.
9.2 ДЕКАТЛОН не носи отговорност за свое неизпълнение или забавяне при изпълнението на което и да е от задълженията си по тези условия, ако е причинено от събитие извън разумния контрол на ДЕКАТЛОН ("Форсмажорно събитие"). Задълженията на ДЕКАТЛОН по тези условия са спрени за периода, през който продължава Форсмажорното събитие, и ДЕКАТЛОН ще удължи времето за изпълнението на тези задължения с времетраенето на този период.
9.3 Тези условия се уреждат от българското законодателство. Картодържателят и ДЕКАТЛОН се съгласяват с изключителна юрисдикция на българските съдилища.