garancia_info.png

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИЯ И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

(УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГАРАНЦИЯ)

Стоките, предлагани от Декатлон България ЕООД в електронния му магазин (www.decathlon.bg) и във физическите магазини в цялата страна, са с минимален гаранционен срок от 2 (две) години, независимо от срока на търговската гаранция, посочен на самата стока. Декатлон България ЕООД си запазва правото по своя преценка да предоставя стоки и с по-дълъг гаранционен срок, за което уведомява своите клиенти по подходящ начин.

Гаранцията се предоставя за дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба. По конкретно, Декатлон България ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаело за несъответствието.

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на Декатлон, както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

  1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
  2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
  3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
  4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

За избягване на всякакви съмнения и неясноти, Декатлон България ЕООД посочва предназначението, начина и честотота на употреба за всяка стока на своята интернет страница – www.decathlon.bg

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция), като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Приемаме, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

В случай на дефект, възникнал в гаранционния срок, моля да се свържете с Декатлон България ЕООД по един от начините, посочени на нашата интернет страница – www.decathlon.bg или директно в някой от нашите магазини.

Гаранционните условия на Декатлон България ЕООД ви дават възможност да изберете дали да върнете закупената от вас стока директно в някой от нашите магазини или чрез използване на куриерска услуга от трето лице. Независимо от избрания метод, разходите за връщане на стоката са за ваша сметка.

След като заявката за рекламация (гаранция) бъде обработена от Декатлон България ЕООД и се провери дали действително търговската гаранция покрива тази стока, тя ще бъде поправена или заменена, съгласно настоящите условия. Ако причината за проблема попада в обхвата на търговската гаранция, а стоката не може да бъде поправена или заменена с идентична или еквивалентна на нея, ще получите квитанция за върната стока с рекламация (с която да закупите друга стока) или ще ви бъде възстановена сумата. Във всички случаи, когато проблемът попада в обхвата на търговската гаранция, Декатлон България ЕООД ще предложи най-подходящото решение (като замени дефектната част, като замени продукта с нов или като възстанови заплатената сума.)

Ако потребител върне стока без основателна причина или без да е прочел или следвал указанията в ръководствата, поместени на уебсайта, ще се счита, че заявката за връщане не отговаря на условията.

Имате възможност да изберете как да върнете стоката и дали искате да застраховате пратката срещу загуба, кражба или щети. Декатлон България ЕООД не покрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката ви бъде загубена или повредена.

Освен това вие носите отговорност за опаковането на стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране на качеството й при превоза.

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на Декатлон, както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

Наръчник на потребителя и гаранция за велосипедите

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Доживотна гаранция

Гаранционна карта


Показване